Waar is het geld voor passend onderwijs eigenlijk gebleven?

Schoolbesturen krijgen één zak geld voor gebouwen, docenten en het onderwijs. De vraag is hoe ze dat geld besteden.

Lumpsumfinanciering

In Nederland wordt het onderwijs gefinancierd via de lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat schoolbesturen één budget krijgen voor personeelskosten en materiële kosten. Bij materiële kosten gaat het bijvoorbeeld om kosten voor boeken, meubilair en onderhoud. Een school bepaalt zelf hoe dit budget wordt besteed. De lumpsumfinanciering zou moeten leiden tot minder bureaucratie en beter onderwijs. Toch zitten er ook nadelen aan dit beleid.

Het beheren van hun eigen geld zorgt voor extra taken en verantwoordelijkheden voor een schoolbestuur. Ouders werden in de loop van de tijd vervangen door betaalde krachten met een financiële of juridische achtergrond. Ook werden schoolbesturen door de overheid gestimuleerd om te fuseren tot superbesturen om de financiële risico’s te spreiden. De kloof tussen de schoolbesturen en de docenten en ouders werd daardoor een stuk groter.

Daarnaast is een schoolbestuur qua geld afhankelijk van het aantal leerlingen. Dat leidde ertoe dat doorstroomcijfers en slagingspercentages steeds belangrijker werden. Goede cijfers krijgen schoolbesturen vooral door weinig risico’s te nemen. Het is op deze manier gunstiger om een kind op een schoolniveau lager te plaatsen, waardoor onder andere kinderen met een leerprobleem minder kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.

Medezeggenschapsraad

Ouders en docenten mogen meepraten door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Echter, kritiek hebben op de school waar je kind op zit is voor een ouder niet zo gemakkelijk. Docenten hebben vaak het gevoel dat kritiek uiten consequenties kan hebben voor hun baan. Afgezien van het feit dat het veel tijd kost en het niet altijd even gemakkelijk is om aan de juiste informatie te komen.

Budget passend onderwijs

Swanet Woldhuis, directeur van oudervereniging Balans, merkt op dat schoolbesturen niet al hun budget voor passend onderwijs hebben uitgegeven. Uit het laatste rapport van de Onderwijsinspectie blijkt namelijk dat schoolbesturen ongeveer 10 procent van hun budget om passend onderwijs te bieden niet hebben uitgegeven. Het gaat dan om 80 miljoen euro.

‘Waar is het geld voor passend onderwijs eigenlijk gebleven?’ Swanet Woldhuis

De vraag is of dit systeem wel goed werkt. De Onderwijsraad zal hier in het najaar een antwoord op geven. Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn: geld oormerken en een scherper toezicht van de inspectie.

 

Bron: https://decorrespondent.nl/6664/scholen-mogen-zelf-hun-geld-uitgeven-nu-weten-we-dat-leraren-en-leerlingen-daar-de-dupe-van-zijn/461155464-9fc0d47b

 

Meer informatie

Zie ook het nieuwsbericht van NRC en het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over geld voor passend onderwijs

Zie ook de kamerbrief van Staatssecretaris Dekker over de 10e voortgangsrapportage passend onderwijs

Zie ook de oproep van de Onderwijsraad om mee te denken over de financiering van en sturing op kwaliteit in het onderwijs

Zie ook het nieuwsbericht van BON over het ter discussie staan van de lumpsum