Kwaliteit en richtlijnen

Verschillende DCD-netwerken

In Nederland is in 2006 een landelijk DCD-netwerk opgezet, bestaande uit revalidatieartsen, orthopedagogen, psychologen en paramedici. Zij zetten zich in om nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD in Nederland in te voeren. Er is dus veel aandacht en zorg voor kinderen met DCD.

Sinds 2013 bestaat er binnen de regio Zuid-Holland-noord intensieve samenwerking tussen eerstelijnspraktijken en de medisch specialistische revalidatie op het gebied van DCD bij kinderen. De samenwerking en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het document ‘DCD werkafspraken’. Zodat kinderen met DCD in deze regio ervan op aankunnen dat zij altijd de juiste behandeling op het juiste moment krijgen.

 

Onderzoeksgroep ‘Beweging in Zicht’

De missie van de onderzoeksgroep ‘Beweging in Zicht’ is het vergroten van kennis over lichamelijke en visuele beperkingen in relatie tot leren en gedrag en de mechanismen die hierbij een rol spelen. Er wordt onderzoek gedaan en er wordt gekeken naar (mogelijke) toepassingen in de praktijk.

Er lopen op dit moment twee projecten over DCD. Het eerste richt zich op de motorische planning en inbeelding bij kinderen met DCD en het tweede op observationeel leren bij kinderen met DCD.

 

Onderzoek naar de ervaringen van ouders

Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders/verzorgers rondom het diagnostisch proces naar de diagnose DCD.

 

Project meedoen met sport

In dit project zal men zich gaan richten op kinderen met Cerebrale Parese (CP) en DCD. Het doel is om de sportparticipatie van kinderen met motorische ontwikkelingsbeperkingen te vergroten. Jongeren met deze beperkingen doen minder mee aan sport en participeren minder in de samenleving dan leeftijdsgenoten.

 

Nederlandse richtlijn

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) wordt in februari 2017 gestart met de ontwikkeling van de Nederlandse richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Het doel van de richtlijn is te komen tot een Nederlandse richtlijn waarin diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD nader wordt uitgewerkt. De Nederlandse richtlijn zal bestaan uit een vertaling van de herziene versie van de Europese aanbevelingen (EACD Recommendations) die wordt aangevuld en aangepast aan de Nederlandse situatie. De richtlijncommissie zal gaan werken onder voorzitterschap van dhr. S. Severijnen, revalidatiearts. Oudervereniging Balans is ook in de werkgroep vertegenwoordigd. De looptijd van het project is circa achttien maanden.

 

Kennisgroep Speciaal

Kennisgroep Speciaal is een samenwerkingsverband van organisaties voor speciaal (Mytyl)onderwijs gericht op het delen en ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande kennis en expertise die duurzaam en toekomstgericht is.

De expertise van deze organisaties wil men met elkaar delen en verbeteren in het belang van leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben.

De kennis over verschillende onderwerpen, zoals ziektebeelden binnen deze scholen, is heel breed. Daarom heeft men verschillende kenniskaarten vervaardigd, waaronder ook een over DCD.

 

Motorische schrijfproblemen bij kinderen

Er is een Evidence Statement ontwikkeld, dat betrekking heeft op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld. Deze is ontwikkeld door een Specialistenvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Het KNGF Evidence Statement is samengevat op een kaart (stroomdiagram).