print logo

Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen (TOG)

De 'Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen' (TOG) is een extra bijdrage voor ouders van een thuiswonend kind met een handicap¹. In 2015 wordt de TOG in de huidige vorm afgeschaft.

De TOG betreft een financiële vergoeding voor kinderen van 3 t/m 17 jaar van ruim € 200,- per kwartaal. Het bedrag is vrij besteedbaar. Het bedrag is belastingvrij en wordt uitgekeerd samen met de kinderbijslag. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe jeugdwet

Als op 1 januari 2015 de nieuwe jeugdwet ingaat, worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en jeugd-ggz. De TOG komt dan te vervallen. Volgens de plannen van het kabinet zullen ouders die van deze regeling gebruik maken ter compensatie 2 keer kinderbijslag krijgen. Meer hierover is te lezen bij Aanpassingen kindregelingen (op rijksoverheid.nl).   

Criteria TOG

Met ingang van 1 april 2010 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deze financiële vergoeding veranderd. Alleen ouders van kinderen met een geldige AWBZ-indicatie (pgb of zorg in natura) voor 10 of meer uren per week komen nog voor de TOG in aanmerking. Lees meer bij Plannen TOG (op rijksoverheid.nl).

Compensatie alleenverdieners

Huishoudens met een ernstig gehandicapt kind waarvan één van de ouders het inkomen verdient èn die recht hebben op de TOG, krijgen met ingang van 2010 een extra financiële tegemoetkoming van € 1460,- per jaar.

Deze tegemoetkoming is een compensatie voor alleenverdienershuishoudens² en is aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Alleenstaande ouders komen niet in aanmerking voor de extra tegemoetkoming. 

TOG aanvragen

Voor het berekenen van het aantal uren AWBZ-zorg wordt het gemiddelde aantal uren per klasse gebruikt. Voor zorg in dagdelen mag 4 uur gerekend worden en voor verblijf 24 uur. Hoeveel uren AWBZ-zorg uw kind krijgt, vindt u terug op het indicatiebesluit.

Rekenvoorbeeld

Stel: uw kind heeft een indicatie voor 'Begeleiding groep met vervoer' (1 dagdeel per week = 4 uur) en 'Begeleiding individueel klasse 2' (2-3,9 uur per week = gemiddeld 2,95 uur per week). Het gemiddeld aantal uren AWBZ-zorg per week komt dan op 4 uur + 2,95 uur = 6,95 uur. U heeft geen recht op TOG.

Heeft u ook nog een indicatie voor 'Verblijf klasse 1' (1 etmaal per week= 24 uur), dan komt het aantal uren per week op 10 of meer en heeft u wel recht op de TOG.


Denkt u in aanmerking te komen voor de TOG, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Volgens de nieuwe criteria moet u het Indicatiebesluit AWBZ met het aanvraagformulier meesturen. Hoe u TOG aanvraagt, leest u op sociale verzekeringsbank.


¹ De SVB beschouwt een kind als gehandicapt als het een blijvende ziekte of stoornis heeft van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard. Het kind heeft hierdoor veel meer zorg nodig dan een gezond kind van dezelfde leeftijd.
² Er is sprake van een alleenverdienershuishouden als de partner met het laagste inkomen niet meer verdient dan € 4619,- per jaar (normbedrag 2010).
Laatste wijziging: 21-10-2013

Vragen Passend Onderwijs

(0800) 5010

Gratis

Contact

Advies- en Informatielijn

(0900) 20 200 65

Open: ma-vr 9.30-15.00 uur

Contact met de AIL

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2015 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners