print logo

Begrippen en afkortingen

Op de pagina vindt u een overzicht van veelgebruikte begrippen en afkortingen op het gebied van zorg en onderwijs. De begrippen zijn in alfabetische volgorde weergegeven.

Een specifieke begrippenlijst per stoornis, vindt u bij de verschillende stoornissen.


A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z
 

A


AB                  

Ambulante Begeleiding

AD                  

Autistic Disorder, klassiek autisme

ADD                

Attention Deficit Disorder

ADHD              

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

AIC                  

Autisme InformatieCentrum (onderdeel van de NVA)

AGGZ              

Ambulante Geestelijke GezondheidsZorg

AKA                

Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent

AMC                

Academisch Medisch Centrum

AMK                

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AOb                

Algemene Onderwijsbond

AOC                

Agrarisch OpleidingsCentrum

APZ                

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

ASS                

Autisme Spectrum Stoornis

AWBZ              

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 


Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

B


B(A)O            

BasisOnderwijs

BB                  

Basis Beroepsgerichte leerweg

BIG                

(Wet) op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BG-ind/gr        

Begeleiding individueel of begeleiding groep

BJZ                

Bureau JeugdZorg

BOA                

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOL                

BeroepsOpleidende Leerweg

BOPZ              

(Wet) Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOSK            

Bond van Ouders van Spastische Kinderen en motorisch gehandicapten

BVP              

beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere                               opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs

BRON            

Basis Registratie ONderwijs. Bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van scholen.

BVE               

Beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie

B(Z)W            

Begeleid (Zelfstandig) Wonen

 


C

CAK               

Centraal Administratie Kantoor

CAL               

Centrum Autisme Leiden (Rivierduinen) Ook vestiging in Voorburg.

CBP               

College Bescherming Persoonsgegevens

CCE                          

Centrum voor Consultatie en Expertise

CD                             

Conduct Disorder, antisociale gedragsstoornis (zie ook DBD)

Cesar                         

Oefentherapie, gericht op de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat

CFH               

Commissie Farmaceutische Hulp. Beoordeelt geneesmiddelendossiers en brengt hierover rapport uit aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

CGB                          

Commissie Gelijke Behandeling

CG-Raad       

Chronisch zieken en GehandicaptenRaad Nederland Per 1-1-2014 Ieder(in)

Cito                

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CIZ                 

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG               

Centrum voor Jeugd en Gezin

CLB               

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Cluster 1        

school voor blinden en slechtzienden

Cluster 2        

school voor kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblemen

Cluster 3        

school voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkte kinderen (ZMLK) en langdurig zieken (LZK)

Cluster 4        

school voor leerlingen met gedragsproblematiek (ZMOK, LZK)

CLZ                           

Commissie LeerlingenZorg. Deze commissie heeft een driedelige bovenschoolse taak: onderzoek, consultatie/advisering en begeleiding.

CvB                           

Commissie van Begeleiding. Een groep deskundigen die leraren en AB'ers ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen van een Handelingsplan. Tevens kunnen zij onderzoekswerkzaamheden verrichten t.b.v. de indicatiestelling.

CvO                           

Commissie van Onderzoek. Oordeelt over toelaatbaarheid van een leerling tot cluster 2 onderwijs of begeleiding vanuit cluster 2.

CVP               

Cliëntvertrouwenspersoon

CVS                           

Chronisch VermoeidheidsSyndroom

CvTE             

College voor Toetsen en Examens

CVZ               

College voor Zorgverzekeringen vervangen door Zorginstituut NederlandIcoon Pijl omhoog [1615] naar boven

D


Daisy-cd                    

Digital Accessible Information System. CD met gesproken boeken.

Dalton            

Onderwijs dat wordt gekenmerkt door taken. De taak dient als middel om zelfstandig te leren werken. Deze taken zijn dan ook toegesneden op het kennisniveau en de werkhouding van iedere leerling afzonderlijk. Er zijn zo'n 166 Daltonscholen afzonderlijk.

DBD               

Disruptive Behavior Disorder, ontwrichtende gedragsstoornis, een overkoepelende term voor ODD en CD met oppositionele, agressieve en antisociale gedragsverschijnselen.

DCD              

Developmental Coördination Disorder, stoornis in de coördinatie van de motoriek.

DGM              

Denkstimulerende GespreksMethodieken

DLE               

Didactische Leeftijdequivalent

DSM              

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

DUO              

Dienst Uitvoering Onderwijs


Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

E


EGO              

Ervaringsgericht onderwijs   

ELO               

Elektronische leeromgeving

ELP                           

Eerstelijnspsycholoog

EPD               

Elektronisch Patiënten Dossier

ESM                          

Ernstige Spraak-/taalMoeilijkheden vervangen door TOS

EVC                           

Erkennen van Verworven Competenties. Het doel is het vaststellen van de verworven competenties, zodat ze door andere partijen erkend kunnen worden. EVC kan worden gebruikt door scholen en werkgevers.

EVN               

Epilepsie Vereniging Nederland

F


FODOK         

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

FOSS                                

Federatie van Uuders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven


GGD              

Gemeentelijke GezondheidsDienst

GGZ              

Geestelijke GezondheidsZorg

GL                  

Gemengde Leerweg

GMR              

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

GVT               

GezinsVervangend Tehuis 

H


 

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

HFA               

HoogFunctionerend Autisme

HIA                

Handelingsgericht Integraal Arrangeren

HP                 

HandelingsPlan

 

I

IB 'er              

Intern Begeleider

IHP                

Individueel HandelingsPlan

IOBK              

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters vervangen door SBO

ISI                              

Intelligentie, Schoolvorderingen en Interesse. Eindtoets basisonderwijs, alternatief van de Cito

ISO                

Interstedelijk StudentenOverleg

IVIO               

Stichting Instituut Voor Individuele Ontwikkeling

IVO                            

Indiceren Vanuit Onderwijsbehoeften; instrument om de onderwijsbehoefte van de individuele leerling vast te stellen

IQ                   

Intelligentie Quotiënt 

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

 

J

Jenaplan        

Het Jenaplanonderwijs legt niet de nadruk op kennis, maar op inzicht, verbanden leggen en het vormen van een eigen mening. Leren doen de kinderen vooral samen, in stamgroepen, waarin ze met drie of vier rond een tafel zitten. Die stamgroepen zijn meestal 3 leerjaren groot.

JIP                             

Jongeren Informatie Punt

JOB                           

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

JOPLA           

JOngerenPlatform chronische ziekte en/of Lichamelijke Handicap

 

K

KB                  

KaderBeroepsgerichte leerweg

KDC               

KinderDagCentrum, voor kinderen die (vrijwel) niet leerbaar zijn

KDV               

KinderDagVerblijf

KJP                

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

KOPP            

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

 

 

L

 

 


LAKS             

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

LCG WMS     

Landelijke Commissie voor Geschillen Wet MedezeggenSchap op scholen. ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen

LEA                           

Lokale Educatieve Agenda. Toewijzing van een extra lokaal budget t.b.v. zorgleerlingen in overleg met de gemeente

LG                  

Lichamelijk Gehandicapten

LGF                           

LeerlingGebonden Financiering (Rugzak)bestaat niet meer na invoering Passend Onderwijs per 1-8-2014

LNA               

Landelijk Netwerk Autisme

LOA               

Landelijk Overleg Autisme

LOAR            

Landelijk Overleg Autisme Residentieel

LOB               

LoopbaanOriëntatie en Begeleiding

Logopedist     

Spraak-/taaldeskundige

LOM                          

(school voor) kinderen met Leer- en OpvoedingsMoeilijkhedenvervangen door SBO

LO Raad        

Landelijke Ouderraad: landelijk platform voor bij onderwijs betrokken ouders

LPGGz          

Landelijk Platform GGz  (Balans, Impuls en NVA zijn hierbij aangesloten)

LPO               

Loket Passend Onderwijs

LSBS             

Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden

LVE                

Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

LVG               

Licht Verstandelijk Gehandicapt

LVS                           

Leerling VolgSysteem. Geeft leerkrachten informatie over de vorderingen van leerlingen én de groep als geheel. Het LVS geeft ook inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

LWOE            

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Leerlingen met epilepsie beter laten functioneren.

LWOO           

LeerWeg Ondersteunend Onderwijs

LZ                  

Langdurig Zieken

LZK                

(school voor) Langdurig Zieke Kinderen (valt onder cluster 3)

LZ-som          

Langdurig Zieken met een somatische problematiek


 

M


MAVO           

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

MBO              

Middelbaar BeroepsOnderwijs

M(C)DD         

Multiple (Complex) Development Disorder

MEE                          

Ondersteunende organisatie voor iedereen met een beperking (MEE-doen staat centraal). Adviesinstelling (voorheen SPD)

MG                

Meervoudig Gehandicapten

MI                  

Meervoudige Intelligentie

MKD                          

Medisch KinderDagverblijf. Dit is een instelling voor dagopvang van kinderen van 0 tot 7 jaar.

MKT               

Medisch KinderTehuis

MLK               

(school voor) MoeilijkLerende Kinderen, vervangen door SBO

Montessori     

Onderwijs, waarbij iedere leerling zijn of haar eigen aanpak volgt. De leerkracht is vooral begeleider van het leerproces. Sociale vaardigheden zijn hier erg belangrijk en in eenzelfde klas zitten jonge en oudere leerlingen door elkaar. De ene keer zijn ze dus de 'helper' en de andere keer zijn ze de 'geholpene'.

MR                 

MedezeggenschapsRaad

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

N


 

NAH               

Niet Aangeboren Hersenletsel

NIGW            

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn

NIP                

Nederlands Instituut van Psychologen

NIZW                         

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn bestaat niet meer, opgegaan in onder andere het NJi

NJi                 

Nederlands Jeugdinstituut

NLD               

Nonverbal Learning Disorder, non-verbale leerstoornis

NMI                

Nederlands Mediation Instituut

NPCF            

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NSGK            

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

NVA               

Nederlandse Vereniging voor Autisme

NVvP             

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

NZa                

Nederlandse Zorgautoriteit


Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

O


OBD              

OnderwijsBegeleidingsDienst

OC                 

Onderwijsconsulent(en)

OCD              

Obsessive Compulsive Disorder, een dwangstoornis

OCP              

OuderContactPersoon

ODD                          

Oppositional Defiant Disorder, oppositioneel opstandige gedragsstoornis (zie ook DBD)

OER              

Onderwijs- en examenregeling

OOGO                      

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOK              

OnderwijsOvereenKomst

OOVR           

Onderwijs Opvang Voorzieningen Rotterdam

OPDC                       

Orthopedagogisch Didactisch Centrum. Dit is een aparte locatie (geen zelfstandige school), waar kinderen met een LWOO-beschikking of leerlingen die bekostigd worden uit het regionale zorgbudget van het samenwerkingsverband worden opgevangen.

OPP               

OntwikkelingsPersPectief

OPR              

OndersteuningsPlanRaad

OR                 

OndernemingsRaad of OuderRaad

OT                 

Onderwijs Transparant. Richt bovenschoolse processen digitaal in.

OKR/OWR    

Onderwijskundig Rapport. Opgesteld als de leerling de school verlaat.  Geeft informatie over de schoolgeschiedenis van de leerling.

OZL               

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

OZP                           

OnderwijsZorgProfiel. In dit document staat beschreven welke zorg de school wil en denkt te kunnen bieden aan kinderen.


Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

P


PAAZ             

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

PAB               

Preventieve Ambulante Begeleiding

PAB (ook)      

Persoonlijke AssistentieBudget

PCL-pao                    

Permanente Commissie Leerlingenzorg passend onderwijs. Regelt de toelaatbaarheid van een leerling voor het speciaal onderwijs. Speelt ook een rol in de samenwerkingsverbanden.

PCP               

PartnerContactPersoon

PDD                          

Pervasieve Ontwikkelingsstoornis (dwz een ontwikkelingsstoornis die diep doordringt in vele facetten van de ontwikkeling)

PDD-NOS     

Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified (= een aan autisme verwante stoornis)

PECS                        

Picture Exchange Communication System, dit is een manier om met plaatjes en/of pictogrammen te communiceren

PGB                          

PersoonsGebonden Budget. Dit is een bedrag waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw. 

PI                   

Pedologisch Instituut

PIQ                

Performaal (=ruimtelijk inzicht) Intelligentie Quotiënt

PPG               

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

PO                 

Primair Onderwijs

PO-Raad       

Vertegenwoordigt de sector Primair Onderwijs

PRO              

PRaktijkOnderwijs

PvA                

Plan van Aanpak

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

R


REA wet        

(RE)integratie van Arbeidsgehandicapten Gaat per 1-1-2015 voor een groot deel op in de Participatiewet

REC                          

Regionaal Expertise Centrum is opgeheven, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nu onderdeel van de samenwerkingsverbanden

RIAGG          

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

RIAN              

Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk

RIBW             

Regionale Instelling Beschermd Wonen

RMC              

Regionaal Meld- en Coördinatiepunten, voor voortijdig schoolverlaters.

ROA              

Regionaal Overleg Autisme

ROC              

Regionaal OpleidingsCentrum

RPCP                        

Regionaal Patiënten Consumenten Platform

RT                             

Remedial Teaching. Individuele begeleiding door een remedial teacher voor een leerling die onderwijs op maat nodig heeft.

RVC               

Regionale VerwijzingsCommissie 

S


SARR                        

Stichting Autismeteam Regio Rotterdam

SB(a)O          

Speciaal BasisOnderwijs

SDS               

Stichting Down Syndroom

SH                 

SlechtHorend

SLB-er                       

StudieLoopbaanBegeleider

SO                 

Speciaal Onderwijs

SOP                          

SchoolOndersteuningsProfiel. Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

SOSO                       

Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (de Onderwijsconsulenten en het ondersteunend bureau maken hier per 1 augustus 2009 deel van uit).

SOT               

SchoolOndersteunings Team

SUD               

Substance Use Disorder (=verslaving aan bepaalde stoffen)

SVB               

Sociale VerzekeringsBank

SVG               

Stichting Voorziening Gehandicapten

SVO               

Speciaal Voortgezet Onderwijs

SVT               

Sociale VaardigheidsTraining

SW                            

Sociale Werkvoorziening/Werkplaats. Gaat per 1-1-2015 deels op in de Participatiewet

SWV              

SamenWerkingsVerband

 

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

T


TAB

Kinderen Kinderen die teruggeplaatst worden binnen het reguliere onderwijs en daar ambulante begeleiding ontvangen. Bestaat niet meer na invoering Passend Onderwijs per 1-8-2014

TAK                           

Taaltoets Alle Kinderen. Deze toets is erop gericht om het taalbewustzijn van kinderen te meten en wordt afgenomen aan het eind van groep 1 en 2.

TBA               

ThuisBegeleiding Autisme

TEACHH        

Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children

TL                  

Theoretische Leerweg

TLV                

ToeLaatbaarheidsVerklaring. Hiermee is een leerling toelaatbaar op een bijzondere vorm van onderwijs.

TOG                          

Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen. Wordt vanaf 1-1-2015 opgenomen in de kinderbijslag

TOS                           

TaalOntwikkelingsStoornissen (voorheen ESM)

TTO               

Tweetalig onderwijs

V


VAVO            

Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs

VGR              

Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam

VGN              

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VIQ                

Verbaal (taalontwikkeling) Intelligentie Quotiënt  

VMBO           

Voorbereidend Middelbaar Onderwijs

VMBO-BB     

VMBO BasisBeroepsgerichte Leerweg

VMBO-KB     

VMBO KaderBeroepsgerichte Leerweg

VMBO-GL     

VMBO Gemengde Leerweg

VMBO-TL      

Theoretische Leerweg

VNG              

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO                 

Voortgezet Onderwijs

VO-Raad       

Vertegenwoordigt de sector voortgezet onderwijs

Vrije School   

School met antroposofische grondslag. Vrijwel geen wisseling van leerkrachten. Er wordt gewerkt vanuit één visie.

VSO               

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV               

Voortijdig SchoolVerlaten

VTO               

VroegTijdige Onderkenning

VWO              

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

W


Wajong          

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.  De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV beoordeelt of iemand recht heeft op Wajong. Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, behouden deze uitkering. Wel zal iedereen met een Wajong-uitkering door UWV opnieuw worden beoordeeld op arbeidsvermogen. Alle huidige Wajongers blijven ook na deze beoordeling bij UWV. Er worden geen huidige Wajongers overgedragen naar gemeenten.

Wbp               

Wet bescherming persoonsgegevens

WEB              

Wet medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs

WEC              

Wet op de ExpertiseCentra

WGBH/CZ     

Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte

WISC             

Wechsler Intelligence Scale for Children, intelligentietest

WMO             

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wms              

Wet medezeggenschap op scholen

WO                

Wetenschappelijk Onderwijs

WOT              

Wet op het OnderwijsToezicht

WPO              

Wet op Primair Onderwijs

WSNS

Weer Samen Naar School. Bij de invoering van passend onderwijs verdwenen de samenwerkingsverbanden WSNS en zijn er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Ook scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) maken hier deel van uit.

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening. Gaat per 1-1-2015 deels op in de participatiewet.

WTOS

Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

WVO

Wet op Voortgezet Onderwijs

WWA

Woon-Werkgemeenschap voor mensen met ASS

WWB

Wet Werk en Bijstand. Gaat per 1-1-2015 deels op in de Participatiewet.

WWNV

Wet Werken Naar Vermogen. Gaat per 1-1-2015 op in de Participatiewet.

Z


ZAT                

Zorg- en AdviesTeam

ZC-er                         

Zorgcoördinator die de interne zorg coördineert en de schakelfunctie heeft met de zorg buiten de school

ZG audcomm

Zintuiglijk Gehandicapten auditief en communicatief

ZG vis            

Zintuiglijk Gehandicapten, visueel

ZIOS                          

Zorgstructuren In en Om de School. Een dekkend netwerk van (keten)partners in de zorg, zoals schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de politie. Doel hiervan is het realiseren van een optimale kwaliteit van zorg.

Ziezon            

Landelijk netwerk ZIEkZijn en ONderwijs

ZiN                 

Zorginstituut Nederland

ZIN                 

Zorg In Natura

ZMLK             

(school voor) Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

ZMOK                       

(school voor) Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZOM              

Zorg op Maat

ZN                  

Zorgverzekeraars Nederland

ZVW              

ZorgVerzekeringsWet

ZZP                

ZorgZwaartePakket


 

 

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Laatste wijziging: 05-01-2015

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners