print logo

Zorg

Bij het onderdeel zorg vindt u informatie over regelingen en vergoedingen op zorggebied, over de veranderingen in het zorgstelsel en bij de aanvraag van zorg, tips voor thuis, veelgebruikte begrippen in de zorg en interessante verwijzingen naar andere website.

Regelingen en voorzieningen

Als uw kind met een leer- of gedragsstoornis extra zorg nodig heeft, of uzelf of uw gezin behoefte heeft aan  advies of ondersteuning, dan is het belangrijk dat u weet welke zorg en ondersteuning er is en hoe u daar toegang toe krijgt.

Informatie over een aantal belangrijke regelingen en voorzieningen vindt u op balansdigitaal. Dit zijn:

Regelhulp

Informatie over hulp en zorg is overzichtelijk weergegeven op de website Regelhulp.nl. De informatie over leer- en gedragsstoornissen op Regelhulp, is tot stand gekomen in samenwerking met Oudervereniging Balans. Op Regelhulp kunt u zoeken op trefwoord en op situatie.

Belangrijke onderwerpen op Regelhulp voor onze doelgroep zijn:

Bij deze onderwerpen vindt u informatie over bijvoorbeeld inkomen (zoals vergoedingsregelingen en belastingaftrek voor zorgkosten), onderwijs, opvang, hulp en advies, trainingen en het regelen van (AWBZ-)zorg. Waar mogelijk kunt u direct een aanvraag indienen of hulpverleners in uw regio vinden.

Veranderingen zorgstelstel 2014

Vanaf 2014 worden de eerste- en tweedelijns ggz vervangen door een nieuw stelstel: de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. De huisarts gaat een grotere rol spelen, samen met de praktijkondersteuner.

De huisartszorg en praktijkondersteuning

De huisarts is en blijft de verwijzer naar de ggz. Hij bepaalt of sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis en waar deze kan worden behandeld. Vallen de klachten niet onder de ggz dan moet de huisarts behandelen. De huisarts bepaalt zelf hoe en bij wie hij deze zorg onderbrengt, bijvoorbeeld bij een vaste praktijkondersteuner of via consulten door een psycholoog of psychiater. In 2014 wordt bekeken of de huisartsenzorg voldoende is toegerust voor deze taken.

De generalistische basis ggz (GB)

De generalistische basis ggz bestaat uit de huidige eerstelijnszorg en een deel van de tweede lijnszorg. De vergoede zorg uit het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt hiervoor uitgebreid. Nu geldt er een maximum van vijf zittingen met een eigen bijdrage van 20 euro per zitting. Dit komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen vier zorgproducten met een vaste vergoeding:

 1. GB ggz kort 
  Voor de lichte, enkelvoudige maar aanhoudende stoornissen met een laag risico (ca 300 behandelminuten).
 2. GB ggz middel
  Voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico (ca 500 behandelminuten).
 3. GB ggz intensief
  Met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico (ca 750 behandelminuten).
 4. GB ggz chronisch
  Voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de ggz achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek (ca 750 behandelminuten).

De behandeling vindt plaats binnen 1 van deze 4 producten. Aan het begin van het traject stellen behandelaar en patiënt een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft inmiddels prestaties en tarieven vastgesteld. Lees het nieuwsbericht hierover.

De gespecialiseerde ggz (gggz)

In de gespecialiseerde ggz vindt vanaf 2014 de behandeling plaats van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen die nu in de tweedelijnszorg vallen. Het gaat om ingewikkelde zorg die niet binnen de kortdurende producten van de generalistische basis ggz kan worden gegeven. Deze zorg wordt geleverd door de gespecialiseerde professionals, psychotherapeuten of psychologen in een behandelteam, in vrijgevestigde praktijken dan wel multidisciplinaire teams. Het betreft naar schatting zo'n 80% van de huidige tweedelijnszorg. De bekostiging van deze zorg volgens de DBC-productenstructuur blijft hetzelfde. 

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer op Invoering generalistische basis ggz 

Wijzigingen zorgaanvraag

Als de kabinetsplannen doorgang vinden, dan wordt de zorg voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten en gaat dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Meer informatie over de veranderingen vindt u bij Nieuwe Jeugdwet.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen bij het onderdeel Zorg zijn:

 • Thuistips
  Handige tips van Balans-ouders voor (of bij de omgang met) hun kind
 • Begrippen en afkortingen
  Overzicht van veelgebruikte begrippen en afkortingen op zorggebied
 • Links
  Links naar informatieve websites
Laatste wijziging: 02-01-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners