print logo

Afkortingen en begrippen MCDD

De belangrijkste begrippen op het gebied van MCDD/autisme spectrum stoornissen worden hieronder toegelicht. De lijst is in alfabetische volgorde weergegeven.

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z

Asperger

Zie Syndroom van Asperger.

ASS

Autisme Spectrum Stoornis, waaronder PDD-NOS, Syndroom van Asperger en autisme.

Autisme

Ontwikkelingsstoornis, tot uiting komend in een onvermogen adequaat op mensen te reageren, op een bij de leeftijd passende wijze.

Autismeteams

Multidisciplinaire teams bij Riagg's of gefuseerde GGZ-instellingen die de diagnose autisme of stoornissen van het autistisch spectrum kunnen stellen; ze maken behandelplannen en geven cliënten, ouders, leerkrachten en anderen advies over omgaan met autisme.

Clusters

Binnen de rugzakregeling (LGF) onderscheiden we vier clusters van speciale scholen:
Cluster 1: Visuele handicaps
Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps
Cluster 3: Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps
Cluster 4: Psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen

Comorbiditeit

Het meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met ADHD).

Contactstoornis

Niet (goed) met anderen kunnen communiceren.

CvI

Commissie voor de Indicatiestelling. Deze onafhankelijke commissie beslist of een kind recht heeft op speciaal onderwijs, waarna gekozen kan worden voor een speciale school of voor gewoon onderwijs met een Rugzak.

DSM IV (R)

Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. Het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV R staat voor 'vierde herziene versie'. Hierin staat waaraan DCD is te herkennen.

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg. Deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen. Biedt tevens preventie.

MCDD

Multiple Complex Developmental Disorder. Wordt beschouwd als een variant van autisme, waarbij een stoornis in de regulering van emoties voorop staat.

Mentale retardatie

Term uit de psychiatrie voor een verstandelijke handicap; begrip dat staat voor de problematiek van mensen met beperkte intellectuele vermogens (IQ minder dan 70).

PCL

Permanente Commissie Leerlingenzorg. Beoordeelt of plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is.

PDD

Pervasive Developmental Disorders. Informatieverwerkingsstoornissen met als kenmerken problemen met sociale contacten, communicatie en beeldend vermogen (fantasie). Hiertoe behoren onder meer autisme en aan autisme verwante stoornissen, zoals PDD-NOS en het Syndroom van Asperger.

PDD-NOS

Pervasive Developmental Disorders Not Otherwise Specified. Stoornissen die problemen veroorzaken op het gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.

Per Saldo

Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). Zie www.pgb.nl.

Pervasieve stoornis

Aanduiding van een groep stoornissen die doordringen in het totale ontwikkelingsverloop, waaronder de sociale, motorische en taalontwikkeling.

Syndroom van Asperger

Contactstoornis waarbij de verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie.

 

Laatste wijziging: 13-07-2008

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners