Kerndoelen en leerlijnen in het onderwijs

Kerndoelen

Kerndoelen is een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat uw kind aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen.

De overheid heeft de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Deze beschrijven wat kinderen moeten beheersen aan het eind van de basisschool, eind vmbo, eind havo en eind vwo.

 

Leerlijnen

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen. Zie voor uitgewerkte leerlijnen van diverse vakken en schooltypen de website van CED-groep.

Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas. En ook wat behandeld moet zijn voordat een volgende stap kan worden gezet. De leerlijnen worden door scholen zelf omgezet in leerstof waardoor de invulling per school sterk kan verschillen.

 

Het didactische leeftijdsequivalent (DLE)

Op welk niveau uw kind staat met het beheersen van de leerstof wordt uitgedrukt in een cijfer: het didactische leeftijdsequivalent (DLE). Eén DLE is wat het gemiddeld kind na één maand op de basisschool onder de knie heeft. Deze telling begint vanaf groep 3. Een schooljaar omvat circa 10 maanden, zodat een DLE van 10 overeenkomt met wat het gemiddeld kind aan het einde van het eerste leerjaar of groep 3 heeft bereikt.

 

Vaardigheidsscores

Behalve DLE’s wordt op scholen bij (cito)toetsen van het leerlingvolgsysteem steeds vaker gebruik gemaakt van vaardigheidsscores. Hiermee kunnen resultaten van verschillende toetsen binnen een bepaald vak, bijvoorbeeld spelling, met elkaar vergeleken worden.

Een vaardigheidsscore is een getal op een vaardigheidsschaal (een soort meetlat), dat aangeeft hoe goed een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Zo kunnen resultaten van uw kind op verschillende toetsmomenten met elkaar vergeleken worden.