print logo

Risico op kwaliteitsverlies na stelselwijziging jeugd groot

Als de voorgestelde Jeugdwet wordt aangenomen, zal alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van zorg voor jeugd naar de gemeenten worden overgeheveld, zowel bestuurlijk als financieel. Het doel van deze stelselwijziging is meer preventie, en ondersteuning in een vroeger stadium en meer hulp op maat. De gemeenten gaan hierin de regie voeren. 

Om zoveel mogelijk partijen bij het wetgevingstraject te betrekken heeft de overheid een internetconsultatie in gang gezet. Zo wordt zicht gegeven op de besluitvorming tot nu toe en wordt de mogelijkheid geboden actief mee te denken over het wetsvoorstel. Ook Balans heeft de  internetconsultatie ingevuld.

Stelselwijziging jeugdzorg

Bij de stelselwijziging jeugdzorg, de nieuwe Jeugdwet en de daarbij horende decentralisatie van de jeugdzorg is chaos een groot risico. Dit omdat naast de stelselwijziging jeugdzorg de komende jaren ook andere complexe veranderingen moeten worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld passend onderwijs en de decentralisatie van AWBZ-begeleiding. Daar komt bij dat er ook nog eens fiks wordt bezuinigd.

Kwaliteit van de zorg

Taken en verantwoordelijkheden zullen wijzigen en geldstromen worden verlegd. Gemeenten zullen nieuwe manieren van werken moeten ontwikkelen. Het is de vraag of alle gemeenten voldoende kennis in huis hebben om met complexe ggz-problematiek om te gaan en te zorgen voor de inkoop van passende zorg voor ggz-jeugdigen. Voor de komende jaren bestaat daardoor een zeer reëel gevaar van vermindering van de kwaliteit van de jeugdzorg!

Oudervereniging Balans pleit daarom voor het volgende:

  • Er moeten garanties komen voor de kwaliteit van de gedecentraliseerde jeugdzorg. Grote verschillen tussen gemeenten moeten niet mogelijk zijn. Deze rechtsonzekerheid is onaanvaardbaar, en in strijd met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ook moet gewaakt worden voor al te bureaucratische praktijken rondom een in essentie complexe toeleiding naar de juiste zorg, wat op basis van inhoudelijke besluiten door professionals zou moeten geschieden.
  • Zorg bij het vormgeven van de jeugdzorg voor een heldere samenwerking met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en professionals. Stel hierbij centraal dat ondanks de nadruk op preventieve zorg, er ook kinderen zijn die nu eenmaal ernstige problemen hebben in de geestelijke gezondheid. Psychiatrische problemen vragen om psychiatrische zorg, en kunnen niet alleen met pedagogische ondersteuning opgelost worden. Het kan niet zo zijn dat jeugdigen met psychische aandoeningen straks niet meer kunnen rekenen op de benodigde behandeling, waar dat bij somatische klachten wel het geval is. Deze rechtsongelijkheid moet bestreden worden.
  • Besteed als gemeente zorgvuldig aandacht aan de samenhang tussen jeugdzorg en onderwijszorg. Er worden daartoe momenteel in diverse gemeenten initiatieven en pilots ontwikkeld. Maak als gemeente gebruik van de opbrengsten van deze pilots. Streef naar één integrale aanpak vóór, tijdens en ná schooltijd, waarbij de voorzieningen voor onderwijs en jeugdzorg dicht bij elkaar zitten, het liefst in één gebouw.

Verder maakt Balans zich zorgen over de inrichting van de jeugdzorg. Veel ouders geven aan dat het aanbod niet past bij hun zorgvraag. Het aanbod van zorg moet afgestemd worden op wat het kind en gezin nodig hebben en niet afhankelijk zijn van het aanbod van de jeugdzorg. Dus: maak de jeugdzorg vraaggericht en niet aanbodgericht.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer:

Geplaatst op: 01-11-2012
Gerelateerd

Vragen Passend Onderwijs

(0800) 5010

Gratis

Contact

Advies- en Informatielijn

(0900) 20 200 65

Open: ma-vr 9.30-15.00 uur

Contact met de AIL

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2015 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners