print logo

Sponsoring en de gedragscode

De landelijke oudervereniging Balans maakt incidenteel gebruik van sponsoring. Het totale bedrag aan sponsoring was nooit meer dan 3% van het jaarbudget.

Onderwerpen op deze pagina:

Waarom sponsoring?

Balans krijgt voor haar vaste organisatiekosten naast de contributie van haar leden een subsidie van overheidswege (in 2010 bedraagt deze 9% van de begroting). Daarnaast worden projecten gefinancierd door verschillende subsidiënten.

Deze inkomsten zijn niet voldoende om de gewenste kwalitatieve uitvoering te geven aan de statutaire doelstelling van Balans: het ontwikkelen van een kenniscentrum over stoornissen bij leren en/of gedrag ten bate van voorlichting, het behartigen van de belangen van de doelgroep en het bevorderen van lotgenotencontact. Middelen daartoe zijn het opzetten en onderhouden van een up-to-date website, het organiseren van landelijke en regionale kennissymposia, het uitgeven van het informatieve tijdschrift Balans Magazine en vele andere activiteiten.

Zonder derde geldstromen is dit alles niet mogelijk. Door sponsoring kan Balans haar doel­stellingen beter en breder waarmaken. Sponsoring is een tweezijdige relatie, waarin Balans en de sponsor beide zelfstandige partners zijn.

Gedragscode

De minister van VWS en de Inspectie van de Gezondheidszorg geven aan dat sponsoring geoorloofd is, mits met inachtneming van een gedragscode als bijvoorbeeld van de NPCF. Balans volgt bij het aangaan van sponsoring de Gedragscode Fondsenwerving van de NPCF.

Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijk van Balans op geen enkele wijze aantasten. Belangrijk is dat partijen deze richtlijnen, vastgelegd in een gedragscode, goed naleven. Balans heeft een ethische commissie die toeziet op de navolging door Balans van de NPCF-gedragscode; de leden van de ethische commissie zijn vermeld op de website van Balans, zie Bestuur en commissies.

Onafhankelijkheid gewaarborgd

Balans gaat alleen een sponsorcontract aan als haar onafhankelijkheid volledig gewaarborgd blijft. Balans bepaalt zelf de inhoud van haar publicaties en de onderwerpen die zij aan de orde stelt op symposia en dergelijke.

De verkregen sponsorgelden worden besteed binnen de statutaire doelstelling van de vereniging. Voorlichtingsmateriaal zal niet bestaan uit zogeheten advertorials.

Door onder andere het laten opmaken van een accountantsverklaring bij de jaarrekening verantwoordt Balans zich achteraf bij haar ledenvergadering.

Kortom, Balans waarborgt haar onafhankelijkheid bij sponsoring door:

  • heldere transparante sponsorcontracten in lijn met de Gedragscode van de NPCF
  • als vereniging zelf te bepalen waarvoor de sponsorgelden worden aangewend
  • zich niet te beperken tot sponsoring door een enkel bedrijf
Laatste wijziging: 27-08-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners