print logo

Bestuur en Organisatie

Naam van de instelling:Balans

Kvk nummer: 404.80.851 

RSIN nummer: 07446871

Bezoekadres Balans:Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt

Postadres Balans:Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt

Doelstelling ANBI:

De vereniging heeft de behartiging van de belangen van ouders die kinderen hebben met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag tot doel. Dit doel wordt bereikt door het aanbieden van informatie, hulp en steun aan de doelgroep, het geven van voorlichting aan de leden en derden onder andere door het uitgeven van een tijdschrift, het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden door het vormen van regionale afdelingen, het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties waar deze door hun activiteiten de doelstellingen van de vereniging kunnen ondersteunen, het verwijzen van leden en derden naar instanties die hulp kunnen verlenen, en het onderhouden van contacten met deze instanties, het stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van Balans, het bevorderen van research- en ontwikkelingswerk op de gebieden van (vroegtijdige) onderkenning, preventive, behandeling en nazorg,behandeling en nazorg, het signaleren van leemten in de hulpverlening, het bevorderen van bijscholingsactiviteiten, het opkomen van belangen van de vereniging daar waar het gaat om gelijke behandeling. 

Functie van bestuurders:het bestuur wordt gevormd door 3 leden van Balans en 3 leden van de NVA, en een voorzitter. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, uit een vicevoorzitter, een tweede vicevoorzitter, een penningmeester en drie algemene bestuursleden.

 

Ons huidige bestuur:


Coen Teppema 

Marieke Holzmüller 

Martijn van den Heuvel 

Wouter Staal

Miranda Hendriks

Lucas Middelhoff

 

Beloningsbeleid bestuur:

Bestuurders van de vereniging ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Bestuurders kunnen ter beoordeling van de ledenraad recht hebben op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen een niet bovenmatige vacatievergoeding ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de vereniging.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beloningsbeleid directie:De directeur is voor 55,56% aangesteld bij Balans. Het jaarinkomen valt binnen het maximum van 158.000 Euro volgens de VFI Beloningsregeling. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Directie en personeel vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op: 23-04-2015
Laatste wijziging: 04-07-2016

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners